BIOENERGOTERAPIA


Z broszury XXV lat Klubu Radiestetów "Winogrady" w Poznaniu - 2004

CO TO JEST BIOENERGOTERAPIA

Chociaż bioenergoterapia (zwana niekiedy po prostu bioterapią) stała się w ostatnich kilkunastu latach ważną metodą leczenia medycyny naturalnej, to do dzisiaj nie zostały w pełni wyjaśnione naukowo mechanizmy, których uruchomienie pozwala uzdrawiać chorego dzięki energii drugiego człowieka lub przekazać szczególną energię ze źródła energii uniwersalnej kosmosu. Wydaje się, że dla pełniejszego zrozumienia zachodzących tu zjawisk trzeba wspomnieć przede wszystkim o plazmie - zwanej czwartym stanem skupienia materii. A jest to zjonizowany gaz o dużej liczbie cząstek naładowanych elektrycznie, znajdujących się równocześnie w stanie pozornie obojętnym elektrycznie.

W kosmosie jest najczęściej spotykanym stanem materii, natomiast w warunkach ziemskich to zjawisko krótkotrwałe i niezwykle rzadko występujące. Plazma "żyje" dzięki jonizacji. Nieustannie wiążąc i tworząc energię wymaga źródeł stałego ich dopływu. Nauka wykazała już dziś ponad wszelką wątpliwość, że białka, kwasy nukleinowe, nawet całe układy tkankowe mają cechy półprzewodników. Nasz organizm w tym ujęciu można rozumieć jako organiczny półprzewodnik, odznaczający się między innymi przewodnictwem elektronowym, reagującym na temperaturę, światło, naprężenia mechaniczne, pola elektryczne i magnetyczne. W ludzkim organizmie istnieje bardzo subtelna, - bo elektroniczna rejestracja zmian środowiskowych. I tak dochodzimy do pojęcia przepływającej nieustannie przez ciało "elektronowej krwi życia".
W swej pracy pt. "bioelektronice" prof. Włodzimierz Sedlak pisze: "Uruchamiana chemicznie struga elektronów, przepychana w drgającej sieci molekularnej półprzewodzących białek i piezoelektryków energią fotonów i fononów, stanowi istotną cechę życia. Taki układ elektrodynamiczny nazywamy bioplazmą. Bioplazma jest, więc zbiorem poruszających się cząstek i pól magnetycznych. Cząstki zachowują w tym zbiorze indywidualność, wymieniają jednak między sobą energię."

Stan zdrowia można, zatem zrozumieć jako aktualny stan plazmy biologicznej. Choroba jest obrazem fizycznej i energetycznej dezorganizacji bioplazmy. Zdrowie to równowaga energetyczna w organizmie, optymalny poziom energii, którą uzyskujemy przede wszystkim poprzez niezakłócony przepływ elektronów. Można przypuszczać, że nasz organizm niejako z natury przystosowany jest do regeneracji (samo uzdrowienia), jeśli nie zostały przekroczone jego rezerwy energetyczne. Jeśli zaś ubytek energetyczny jest zbyt duży (co wywołuje choroby), bioenergoterapeuta lub uzdrowiciel jest w stanie, dokonując swoistej "transfuzji" bioplazmy, wyrównać poziom energii, co prawdopodobnie automatycznie uruchamia w organizmie mechanizmy samouzdrawiania i powrotu do zdrowia.


Człowiek i jego pola wg badań naukowych /ZSRR, Polska/

Naukowcy rosyjscy Jurij Gulijajew i Edward Godik potwierdzają istnienie biopola człowieka - wymiernego i kolorowego. Wg ich badań człowiek poza widzialnym ciałem fizycznym - polem zagęszczonej materii, posiada siedem pól, które maja odrębna strukturę.

Wymieniają oni:
  1. Pole elektryczne
  2. Pole magnetyczne "+", "-"
  3. Pole promieniowania ciała podczerwonego
  4. Pole promieniowania radiotermicznego
  5. Pole optycznej chemoluminescencji
  6. Pole akustyczne
  7. Pole chemiczne
Prof. Włodzimierz Sedlak w swojej książce "Homo Elektronikus" pisze:
"...Między dwoma obiektami materialnymi nie ma próżni. Przestrzeń wypełniają różnego rodzaju pola. Mogą one być: grawitacyjne, temperaturowe, elektromagnetyczne, akustyczne."

Artykuł napisał - dr inż. arch. Jan Kasiński:: Strona utrzymywana na serwerze Klubu Osiedlowego